Algemene voorwaarden Wijnen Lippens

Eventuele klachten betreffende de geleverde goederen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief worden ter kennis gebracht aan Wijnen Lippens. bij gebreke hiervan, kunnen klachten niet meer ontvangen worden en is de factuur integraal verschuldigd.

Eventuele kurksmaak die werd vastgesteld door de klant, komt geenszins in aanmerking voor betwisting van de factuur.

In geval van klacht kan geen vergoeding geëist worden voor directe of indirecte schade die de klant zou hebben geleden.

De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Wijnen Lippens, zonder enige korting.

In geval van niet of niet-volledige betaling van de factuur op haar vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% op het openstaande factuurbedrag, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR.

In geval van betwisting, zullen uitsluitend de Rechtbanken van KORTRIJK bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil en is steeds het Belgisch recht van toepassing.